logo up ok

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału  osób starszych, posiadających  wiedzę i doświadczenie zawodowe  w działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na terenie polsko – niemieckiego pogranicza poprzez umożliwienie seniorom zdobycia aktualnej wiedzy potrzebnej w pracy woluntariusza doradcy.

Budżet projektu: 669 322,54 Euro,  w tym :   568 924,08 Euro (85%)  z EFRR

Beneficjent Wiodący: Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal  (Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal)  (www.ibz-marienthal.de)

Partner  Projektu:  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.karr.pl)

Opis Projektu

Projekt ma na celu utworzenie sześciu  Zespołów Kompetencji Seniorów,  trzy po stronie saksońskiej
i trzy po stronie polskiej. Dla 200 seniorów z obu stron granicy  zrzeszonych w Zespołach  Kompetencji Seniorów zostanie przeprowadzony cykl szkoleń w celu wspierania i motywowania
ich zaangażowania w działalność społeczną jako seniorów-trenerów.  Koncepcja cyklu  szkoleń zostanie  opracowana  zgodnie z wytycznymi Federalnego Ministerstwa  Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży i dostosowana do polsko-saksońskiego pogranicza. Szczególnie zostanie uwzględniona konieczność dostosowania opracowanej po niemieckiej stronie koncepcji szkoleń do polskiej specyfiki (inny system instytucji i sposobów ich pracy, inne przepisy). Cykl szkoleń obejmuje trzydniowe seminaria po 25 uczestników + 2 opiekunów, z noclegami i z wyżywieniem  w miejscu seminarium. Seminaria będą się odbywać częściowo w grupach narodowych, częściowo w grupach saksońsko-polskich. 

W ramach  działań edukacyjnych zorganizowane zostaną  również wyjazdy studyjne polskich seniorów do Saksonii i niemieckich seniorów do Polski w celu poznania miejsc, w których działają społecznie seniorzy po obu stronach granicy.

Przeszkoleni w ramach projektu seniorzy-trenerzy połączą swoje działania w ramach sześciu Centrów Kompetencji Seniorów, które będą działały głównie w dwóch obszarach. Wspieranie istniejących organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, grup samopomocy, wszelkich inicjatyw społecznych, uniwersytetów trzeciego wieku oraz inicjowanie nowych projektów transgranicznych.

Po stronie polskiej Zespoły i Centra Kompetencji  Seniorów zostaną utworzone  w:

 - w Jeleniej Górze w partnerstwie z Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr,

 - Zgorzelcu w partnerstwie z Burmistrzem Miasta Zgorzelca,

 - Gromadce w partnerstwie z Wójtem Gminy Gromadka.   

Działania projektu i towarzyszący im pakiet działań promocyjnych - konferencje, foldery, banery internetowe, spoty reklamowe, artykuły w prasie, reportaże telewizyjne - wniosą znaczny  wkład
w tworzenie pozytywnego  wizerunku osób  starszych w naszym regionie.

Projekt będzie wdrażany przez dwie narodowe Agencje Zaangażowania Społecznego Seniorów utworzone na czas trwania projektu przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz przy Międzynarodowym Centrum Spotkań St.Marienthal.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 1   

Utworzenie narodowych  Agencji  Zaangażowania  Społecznego Seniorów przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal.

Utworzenie Centrów Kompetencji Seniorów.

Utworzenie  Zespołów Kompetencji Seniorów.

Przeprowadzenie dwóch konferencji rozpoczynających projekt.

Termin realizacji 15.02.2017 r. – 14.08.2017 r.

Zadanie 2

Podjęcie pracy przez lokalne  Zespoły Kompetentnych Seniorów.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń  w formie trzydniowych seminariów, które będą się odbywały częściowo w grupach narodowych, częściowo w grupach saksońsko-polskich. 

Przeprowadzenie czterech  wyjazdów  studyjnych  saksońskich seniorów do miejsc zaangażowania polskich seniorów  i czterech  wyjazdów  studyjnych seniorów polskich do miejsc zaangażowania   seniorów saksońskich.

Termin realizacji 15.08.2017 r. – 14.08.2019 r.

Zadanie 3

Przeprowadzenie konferencji końcowej projektu  z uroczystym rozdaniem certyfikatów seniorom- trenerom uczestniczącym w seminariach. 

Opracowanie broszury  informacyjnej w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu.

Termin realizacji 15.04.2019 r. – 14.04.2019 r.

Personel projektu:

Koordynator projektu : Katarzyna Matusik ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel. +48 600-837-130

Administrator projektu : Dorota Turska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel. +48 600-837-336

Asystent ds. administracyjnych: Karin Pastuszka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel. +48 728-314-765

 

Aktualności:

- Zaproszenie do Zespołów Kompetencji Seniorów
- Deklaracja przystąpienia do Zespołu Kompetencji Seniorów w Jeleniej Górze
- Deklaracja przystąpienia do Zespołu Kompetencji Seniorów w Gromadce
- Deklaracja przystąpienia do Zespołu Kompetencji Seniorów w Zgorzelcu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu "Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy".

Termin składania oferty: do 20.06.2017r. do godz.15.00

Szczegóły do pobrania:
Zapytanie ofertowe świadczenie usługi transportowej
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 Wykaz pojazdów

        „AUFBAU VON SENIORENKOMPETENZTEAMS IM DEUTSCH-POLNISCHEN GRENZRAUM. EIN MODELLPROJEKT”.

Das Ziel des Projektes ist die Nutzung vom Potential der älteren Menschen, die über Wissen und berufliche Erfahrung im Ehrenamt, in der Bildung  und in kultureller Tätigkeit im polnisch - deutschen Grenzraum verfügen, dank der Ermöglichung den Senioren des Erwerbs vom aktuellen Wissen, welches in Tätigkeiten des freiwilligen Beraters gebraucht wird.

Das Budget des Projektes: 669 322,54 Euro,  darunter: 568 924,08 Euro (85%)  aus dem EFRE

Lead-Partner: Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal  (Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal)  (www.ibz-marienthal.de)

Partner des Projektes:  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.karr.pl)

Projektbeschreibung

Das Ziel des Projektes ist der Aufbau von sechs Seniorenkompetenzteams, drei auf der sächsischen und drei auf der polnischen Seite. Für 200 Senioren aus beiden Seiten der Grenze - Mitglieder der Seniorenkompetenzteams - wird eine Reihe von Schulungen durchgeführt zwecks Unterstützung und Motivierung  des Engagements von Senioren bei gemeinnützigen Aktivitäten als Senioren-Trainer. Das Konzept der Schulungsreihe wird gemäß den Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche erarbeitet und an den polnisch-sächsischen Grenzraum angepasst. Es wird insbesondere die Notwendigkeit der Anpassung des auf der deutschen Seite erarbeiteten Schulungskonzeptes an polnische Spezifik berücksichtigt (anderes System der Institutionen und ihrer Arbeitsweise, andere Vorschriften). Die Schulungsreihe umfasst dreitägige Seminare je 25 Teilnehmer + 2 Betreuer, mit Unterkunft und Verpflegung am Seminarort. Die Seminare werden teilweise in nationalen Gruppen und teilweise in sächsisch-polnischen Gruppen stattfinden.

Im Rahmen der Bildungsmaßnahmen werden auch Studienreisen für polnische Senioren nach Sachsen und für deutsche Senioren nach Polen organisiert zwecks Kennenlernens der Orte in denen die Senioren auf beiden Grenzseiten ehrenamtlich tätig sind.

Die im Rahmen des Projektes geschulten Senioren - Trainer werden ihre Tätigkeiten im Rahmen von sechs Seniorenkompetenzteams verbinden, die hauptsächlich auf zwei Gebieten aktiv werden: Förderung der vorhandenen gemeinnützigen Organisationen, NGOs, Selbsthilfegruppen, jeglichen gesellschaftlichen Initiativen, Universitäten der dritten Generation sowie Initiierung von neuen grenzübergreifenden Projekten.

Auf der polnischen Seite werden die Seniorenkompetenzteams und -Zentren in folgenden Ortschaften gegründet:

 - in Jelenia Góra in Zusammenarbeit mit dem privaten Bildungszentrum für Fachkräfte,

 - in Zgorzelec in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Stadt Zgorzelec,

 - in Gromadka in Zusammenarbeit mit dem Vorsteher  der Gemeinde Gromadka.   

Die Projektaktivitäten und begleitendes Paket der Promotionsmaßnahmen - Konferenzen, Flyer, Web-Banner, Werbespots, Pressebeiträge, Fernsehreportagen - werden wesentlich zur Bildung eines positiven Images der älteren Menschen in unserer Region beitragen.  

Das Projekt wird durch zwei nationale Agenturen für soziales Engagement der Senioren umgesetzt, die für die Projektlaufzeit an der Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung (Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) sowie am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal (Międzynarodowe Centrum Spotkań St.Marienthal) gegründet werden.

Zeitplan der Projektumsetzung

  1. Aufgabe    

Gründung von nationalen Agenturen für soziales Engagement der Senioren an der Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung (Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) sowie am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal (Międzynarodowe Centrum Spotkań St.Marienthal)

Aufbau von Seniorenkompetenzzentren.

Aufbau von Seniorenkompetenzteams.

Durchführung von zwei Auftaktkonferenzen des Projektes.

Umsetzungstermin: 15.02.2017 – 14.08.2017

  1. Aufgabe

Tätigkeitsaufnahme durch lokale Seniorenkompetenzteams.

Durchführung von einer Schulungsreihe in Form von dreitägigen Seminaren, die teilweise in nationalen Gruppen und teilweise in sächsisch-polnischen Gruppen stattfinden werden.   

Durchführung von vier Studienreisen für sächsische Senioren zu den Tätigkeitsorten der polnischen Senioren und vier Studienreisen für polnische Senioren zu den Tätigkeitsorten der sächsischen Senioren.

Umsetzungstermin: 15.08.2017  – 14.08.2019

  1. Aufgabe

Durchführung einer Abschlusskonferenz des Projektes mit der feierlichen Verleihung der Zertifikate für Senioren - Trainer, die an den Seminaren teilgenommen haben.  

Erarbeitung einer Informationsbroschüre zwecks Verbreitung der Projektergebnisse.

Umsetzungstermin: 15.04.2019 – 14.04.2019

Projektpersonal:

Projektkoordinatorin: Katarzyna Matusik ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Tel. +48 600-837-130

Projektverwalterin: Dorota Turska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Tel. +48 600-837-336

Verwaltungsassistentin: Karin Pastuszka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Tel. +48 728-314-765

logo down


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK